بانکداری اسلامی: چالش های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور

 

  1- نقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور

1-1- چالش های حقوقی و راهکارها

1-2- چالش های ساختاری و مدیریتی و راهکارها

1-3- استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری دولتی و غیردولتی  

1-4- بانکداری اسلامی و استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور

1-5- تأثیر حاکمیت شرکتی بر تحقق اهداف اقتصادی-اجتماعی

1-6- سایر موضوعات مرتبط

2- مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور: چالش ها و راهکارها

2-1- چالش های مدیریت منابع در بانک ها و راهکارها

2-2- چالش های مدیریت مصارف در بانک ها و راهکارها

2-3- نقش مدیریت ریسک در تحقق مدیریت بهینه منابع و مصارف بانکی

2-4- موانع اجرایی پیاده سازی مقررات بین المللی در مدیریت منابع و مصارف

2-5- الزامات بانکداری اسلامی در مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور

2-6- نهادها و ابزارهای نوین مالی و مدیریت منابع و مصارف

2-7- تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف بانک های کشور

2-8- تأثیر مدیریت بهینه منابع و مصارف بر حمایت از کالای داخلی

2-9- سایر موضوعات مرتبط

3- بانکداری مرکزی: حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف

3-1- ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی

3-2- ضرورت اصلاح ساختاری در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی

3-3- نقش نظارتی و سیاستی بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف بانکی

3-4- نقش بانک مرکزی در استقرار حاکمیت شرکتی شبکه بانکی کشور

3-5- نقش نظارتی و سیاستی بانک مرکزی در حمایت از کالای داخلی

3-6- سایر موضوعات مرتبط

4- رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف 

4-1- حاکمیت شرکتی و تجهیز منابع

4-2- حاکمیت شرکتی و تخصیص منابع

4-3- حاکمیت شرکتی و کنترل منابع و مصارف

4-4- سایر موضوعات مرتبط