تبیین استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی با تاکید بر بانکداری اسلامی
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
حاکمیت شرکتی، مجموعه ای از فرآیندها، سیاست ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقرراتی است که با استفاده از سازوکارهای درون و برون سازمانی، نحوه هدایت، مدیریت و کنترل شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حایز اهمیت در نهادهای پولی و مالی است؛ به نحوی که ضعف و توجه ناکافی به حاکمیت شرکتی صحیح در بانک ها به عنوان یکی از علل اساسی بحران مالی در سطح ملی و بین المللی شناخته می شود. گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش ذینفعان و گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور در عصر حاضر می باشد. بنابراین، وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید؛ بسیار سنگین و امری مهم و اساسی است. در این میان بانکداری اسلامی که چندین دهه از عمر آن نمی گذرد، دارای ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی است. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بستر ساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد و این مقوله به خصوص برای نظام بانکداری کشور دارای اهمیتی دوچندان می باشد. لذا بررسی این موضوع مدنظر پژوهشگر بوده تا با شناختی همه جانبه در این حوزه و اصول و قواعد آن؛ پیاده سازی آن در نظام بانکی کشور را تبیین نماید.
کلیدواژه ها