تاثیر معیارهای سلامت بانکی بر سودآوری بانکهای تجاری: در ایران
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
چکیده
در این مقاله به بررسی تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانکهای تجاری شامل بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، سرمایه، رفاه، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و پاسارگاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تعیین وضعیت این شاخص و رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر سلامت بانکی به ‌طور معمول عملکرد هر بانک در ۶ شاخص مهم و تعیین‌کننده شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، نقدینگی، کیفیت سودآوری ومعیار حساسیت به ریسک بازار، از مجموعه فعالیت‌های هر بانک و عملکرد مشخص شده و نتایج حاصله آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت جایگاه و رتبه بانک از نظر شاخص سلامت بانکی براساس معدل و میانگینی از عملکرد بانک مورد نظر در مجموع ۶ شاخص مورد نظر مشخص می‌شود. لذا با استفاده از داده‌های پانل طی سالهای 1384 تا 1393 با روش GMM برآورد می‌گردد. نتایج تاثیر مثبت و معنی‌دار هر 6 شاخص سلامت بانکی بر سوداوری بانکهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می-دهد.
کلیدواژه ها