اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم بر جذب سپرده‌های بانکی در ایران
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
در این مطالعه با استفاده از داده‌های فصلی دوره زمانی 1379 تا 1393 بانک‌های خصوصی و دولتی و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی به بررسی عوامل کلان موثر و تحریم‌های اقتصادی بر سپرده‌گذاری در نظام بانکی پرداخته می‌شود. نتایج این مطالعه نشان دادند که تولید ناخالص داخلی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنی‌داری بر حجم کل سپرده‌های بانکی ایران داشته است. شاخص قیمت سهام در بلندمدت اثر منفی و معنی‌داری بر حجم سپرده‌های بانکی دارد در صورتی که در کوتاه‌مدت اثر معنی‌داری ندارد. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری نرخ تورم در بلندمدت اثر مثبت و معنی‌دار و در کوتاه‌مدت اثر معنی‌داری بر حجم سپرده‌های بانکی ایران ندارد. نتایج مربوط به مدل حجم سپرده‌های بانک‌های دولتی نیز نشان داد که فقط تولید ناخالص داخلی در کوتاه-مدت اثر مثبت و معنی‌داری بر حجم سپرده‌های بانک‌های دولتی دارد و در بلند مدت هیچ‌کدام از متغیرها اثر معنی‌داری بر حجم سپرده-های بانک‌های دولتی ایران ندارند. نتایج مربوط به برآورد مدل مربوط به سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی نشان دادند که هم در کوتاه-مدت و هم در بلند مدت، شاخص قیمت سهام اثر منفی و معنی‌دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر حجم سپرده‌های بانک-های خصوصی داشته اند؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر معنی‌داری نداشته است. نتایج نشان دهنده آن است که تحریم‌های اقتصادی اثری منفی و معنی‌دار بر حجم سپرده‌های بانکی خصوصی داشته اما بر بانک های دولتی اثری ندارد و به طور کلی، اثر تحریم‌ها بر کل سپرده‌های بانکی منفی و معنی دار است.
کلیدواژه ها