چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانک های توسعه ای ایران

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1033-IBI (R1)
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
2کارشناس ارشد
چکیده
بانک های توسعه ای ابزار مهمی برای دولت ها در راستای افزایش رشد و توسعه اقتصادی تلقی می شوند. سازوکارهای حاکمیتی تأثیر عمده ای بر چگونگی عملکرد بانک های توسعه ای و توانایی آنها در اجرای مأموریتشان دارد و حاکمیت شرکتی خوب به عنوان یک مؤلفه مهم برای اثرگذاری و تحقق نقش بانک های توسعه ای در راستای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. این تحقیق بر اساس دستورالعمل هایی که توسط OECD و کمیته بازل منتشر شده، طراحی شده است تا یک چارچوب حاکمیت شرکتی مناسب برای بانک های توسعه ای ارائه نماید. تحقیق حاضر، همچنین چالش هایی که بانک های توسعه ای با آن مواجه هستند را بررسی کرده و با برشمردن مؤلفه های حاکمیت شرکتی خوب؛ از جمله عملکرد درست هیئت مدیره، مدیریت داخلی مناسب، مدیریت اجرایی پاسخگو و مستقل، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، افشا و شفافیت اهداف و عملکرد، مصون بودن از فشار سیاسی، مشارکت فعال جامعه مدنی و کارمندان بانک، سیاست شفافیت قوی مبتنی بر حق اطلاعات و سیاست‌های پاسخگویی قوی به ارائه برخی راهکارها به منظور اصلاح حاکمیت شرکتی در نظام بانکی توسعه ای کشور می پردازد.
کلیدواژه ها