نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ذی‌نفعان در شبکه بانکی ایران

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1034-IBI (R2)
نویسندگان
1عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
2مدیر محصول
چکیده
حاکمیت شرکتی همسویی منافع بین مدیران و سهامداران وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. بر این اساس چهار اصل شامل انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری معرف حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران و حفاظت از منافع سهامداران است. اخیرا و مبتنی بر متون اسلامی هدف حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان و رعایت اصولی توازن بین حقوق برابر سهامداران و سایر ذی‌نفعان مطرح است. بر این اساس و با توجه به آنکه بانک‌های ایران مبتنی بر شریعت اسلامی فعالیت می‌کنند، سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی‌نفعان در این مقاله مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی‌نفعان در گروه بانک های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه‌های بررسی شده در این مقاله با مطالعه ادبیات مساله و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طراحی و معیارها و زیر معیارهای تشکیل مدل بدست آمد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری وضع مطلوب‌تری در پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی داشته و بانک‌های خصوصی در سطح ذی‌نفعان اصول حاکمیت شرکتی را پیاده نموده و این در حالی است که سطح پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری در سطح سهامداران است.
کلیدواژه ها