بررسی تاثیر حاکمیتی شرکتی بر تجهیزمنابع در شعب بانک ایران زمین در شهر تهران
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺮ ﻭﺟﻮﻩ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﺩﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ، ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ "ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺮﺩﻩ "ﺣﻔﻆ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ،" ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻚ ، ﻫﺎ" ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺫﻱ ﻧﻔﻌﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺩﻝ، ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و تجهیزمنابع جدید ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﺳﺖ،. با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی تاثیر حاکمیتی شرکتی بر تجهیزمنابع در شعب بانک ایران زمین در شهر تهران بپردازد، این تحقیق ازنظر روش از نوع توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری پژوهش شامل، کارکنان شعب بانک ابران زمین در شهر تهران می باشد که پس از نمونه گیری مقدماتی و استفاده از فرمول کوکران جامعه برآورد گردید. پس از توزیع پرسشنامه میان 327 نفر از کارکنان بانک ایران زمین به روش افراد دردسترس 320 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS2نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی با تجهیز منابع تاثیر گذاری مثبت و مستقیم وجود دارد.
کلیدواژه ها