بررسی نقش استقرار حاکمیت شرکتی بر تحقق مدیریت بهینه منابع و مصارف در نظام بانکداری اسلامی

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1096-IBI (R1)
نویسندگان
1کارشناس ارشد
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
چکیده
در عصر حاضر بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را بر عهده دارند؛ آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. تخصیص بهینه سپرده‌ها(منابع)وتسهیلات(مصارف)از جمله مهم‌ترین استراتژی‌های بانک‌ها به شمار می‌آید که منجر به هدفمندسازی وجوه جمع‌آوری شده،کسب بازدهی مازاد بر هزینه جذب منابع وپاسخگویی سریع به مشتریان خواهد شد. در این راستا هدف از اجرای پژوهش حاضر نیز بررسی نقش استقرار حاکمیت شرکتی بر تحقق مدیریت بهینه منابع و مصارف در نظام بانکداری اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی پس‌رویدادی است. حاکمیت شرکتی با مؤلفه‌های؛ «تمرکز مالکیت»، «دوگانگی وظایف مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره»، «اندازه هیأت مدیره»، «استقلال هیأت مدیره» و«کیفیت حسابرسی» متغیر مستقل و از نسبت تفاضل مصارف از منابع به تفاضل سود انباشته از سرمایه کل بانک به منظور ارزیابی مدیریت منابع و مصارف بانکی متغیر وابسته پژوهش هستند. نمونه آماری مورد مطالعه، همه بانک‌های دولتی ایران طی سال‌های1390تا1395می‌باشد که شامل9بانک است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش که با استفاده از داده‌های تابلویی و روش رگرسیون چندگانه و نرم‌افزارEviewsانجام شده، نشان می‌دهد که همه مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت منابع و مصارف بانکی تأثیر معناداری دارند. بنابراین مکانیسم حاکمیت شرکتی برای هر بانکی به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف ضروری است.
کلیدواژه ها