تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ایران

کد مقاله : 1123-IBI (R1)
نویسندگان
1بانک رفاه
2رئیس حوزه / بانک رفاه کارگران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی
چکیده
باتوجه به اهمیت اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی که می‌تواند منجر به سودآوری برای آن‌ها ‌شود، بررسی دقیق الگوها و متغیرهای اثر گذار و رعایت الزامات قانونی سرمایه و حتی نگهداری مازاد سرمایه نسبت به آنچه که قانون-گذار تعیین کرده‌است می‌تواند نظام بانکی را قادر به این سازد که در مواقع حساس، و در تنگناها و بحران‌های اقتصادی بتواند به خوبی عمل کند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. در این میان نقش متغیرهای کلان اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است، به طوری که بررسی ساختاری عوامل مطرح شده می‌تواند تاثیر بسزایی در اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی کشور داشته باشد. به همین منظور مطالعه حاضر می‌کوشد تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی با بهره‌گیری از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده(ARDL) در بازه‌ی زمانی 1-1383 تا 4-1395 بررسی نماید. نتایج بدست آمده از تخمین مدل نشان می-دهد که در بازه‌ی زمانی بلندمدت جمعیت فعال، نرخ سپرده‌گذاری تاثیر مثبت و معنی‌داری بر اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی کشور دارد. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد رابطه منفی و معنی‌داری با اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی کشور دارد.
کلیدواژه ها