شناسایی عوامل موثر بر عدم استقرار بهینه حاکمیت شرکتی و ارائه مدلی برای استقرار آن در نظام بانکی کشور

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1170-IBI (R3)
نویسندگان
بانک ایران زمین
چکیده
هدف این مقاله ارائه مدلی جهت استقرار بهینه حاکمیت شرکتی با توجه به ویژگی های خاص سازمان ها و بانک ها در ایران است تا بدین وسیله زمینه لازم را به منظور اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در سازمان ها و خصوصاً بانک های کشور فراهم گردد.
برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی و استفاده از روش های کتابخانه ای ، از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش عوامل موثر بر عدم استقرار حاکمیت شرکتی بهره گرفته شده است که در نهایت منجر یافته های کاربردی و طراحی مدل استقرار بهینه حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور شده است.
در این تحقیق از روش دلفی فازی به واسطه توزیع پرسشنامه و نظرسنجی میان 43 نفر از خبرگان شامل دو گروه (اساتید دانشگاهی، متخصصین بانکی) بهره گرفته شده که از مجموع پرسشنامه های توزیع شده، 30 پرسشنامه تکمیل و مبنای محاسبات این پژوهش قرار گرفته است.
نتیجه بررسی های بعمل آمده منجر به شناسایی 15 عامل اثرگذار بر عدم استقرار حاکمیت شرکتی شده است که از این میان 5 عامل به عنوان موثرترین شاخص ها شناسایی شده و در نهایت امکان طراحی مدل استقرار حاکمیت شرکتی را فراهم آورده است.
کلیدواژه ها