تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ساختار مالکیت و مدیریت مصارف بانک ها

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1202-IBI
نویسندگان
بانک قوامین
چکیده
حاکمیت شرکتی مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با استفاده از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌ها موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود. حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر ارزیابی و محاسبه میزان نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ساختار مالکیت و مدیریت مصارف بانک ها می‌باشد. جهت رسیدن به این هدف، از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی، برای دورهی زمانی 1389 تا 1395 و با انتخاب کلیه بانک‌های خصوصی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه آماری استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر مدیریت مصارف بانک ها تاثیر دارد و کیفیت حاکمیت شرکتی موجب تقویت تعامل بین ساختار مالکیت و مدیریت مصارف بانک ها می شود.
کلیدواژه ها