رابطه بین ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی ایران

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1203-IBI
نویسندگان
1کارشناس ارشد
2عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف از داده های ۱۶ بانک طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از روش داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین ریسک اعتباری را با شاخص نسبت تسهیلات غیر جاری و حاکمیت شرکتی نیز بر اساس تمرکز مالکیت و استقلال هیئت مدیره مورد سنجش قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که تمرکز مالکیت و استقلال هیئت مدیره با ریسک اعتباری بانک ها در سیستم بانکی ایران رابطه عکس دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که سودآوری و اندازه بانک دارای رابطه مستقیم و نسبت کفایت سرمایه به صورت غیرمستقیم بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر دارند.
کلیدواژه ها