مقایسه مدل‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای توسعه یافته
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
دانشگاه پیام نور،طالقان و نظرآباد،ایران
چکیده
حاکمیت سهامی، شرکتی یا نظارت در شرکت‌های سهامی و چگونگی تقسیم مسئولیت‌های مدیریتی بین شخصیت‌های حقوقی و در پی آن عملی شدن این مسئولیت‌ها، بحث جدیدی نیست. در گذشته این مبحث بیشتر میان قانونگذاران و مدیران موسسات در زمینه پیاده کردن راه‌حل برای موقعیت‌های تغییریافته مطرح بود. لیکن در حال حاضر این مسئله کمتر تحت کنترل مسئولین و تصمیم‌گیرندگان موسسات قرار دارد و بیشتر مورد توجه اندیشمندان، سیاستگذاران و مقامات سیاسی و شاید در بعضی موارد وکلا، شرکت‌ها و نیز مطبوعات می‌باشد. در واقع بسته به نوع فعالیت، مدل‌های حاکمیت شرکتی مختلفی وجود دارد. لذا عواملی مانند نظام‌های قانونی، ساختار مالکیت سیستم‌های مالی و عوامل محیطی، اقتصادی و سیاسی، منجر به استقرار نظام‌های حاکمیت شرکتی متفاوتی می‌شوند.
تأمین سلامت مالی فعالیت‌های ناشی از ریسک سرمایه‌گذاری برای سهامداران و سپرده‌گذاران و فراهم کردن بسترهای لازم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، منجر به معرفی الگوهای متفاوت حاکمیت شرکتی در جهان شده است. در ادامه به مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی موجود در سطح جهانی پرداخته و ویژگی‌های هر کدام تشریح می‌شود.
کلیدواژه ها