بانکداری اسلامی و بررسی استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حائز اهمیت در نهادهای پولی و مالی است؛ به نحوی که ضعف و توجه ناکافی به حاکمیت شرکتی صحیح در بانک‌ها به عنوان یکی از علل اساسی بحران مالی سال‌های 2008-2007 شناخته شده است. نتایج تلاش محققین نشان می دهد، بسیاری از اختلالها و چالشهای موجود در نظام بانکی کشور از جمله عدم شفافیت، کارآیی پایین بانکها، تخصیص غیرکارآی منابع، نبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین مدیران بانکی، عدم تأمین حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان برآمده از فقدان طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در بانکهای کشور است. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازو کاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرکهایی چون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است، سعی بر آن است بر اساس نتایج کارهای انجام شده توسط محققین در خصوص مباحث مربوط به بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی، به جمع بندی و مرور استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی، چالشهای موجود و ارائه ﻭﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ کشور پرداخته شود.
کلیدواژه ها