بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی درگرایش سهامداران بانک-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1224-IBI (R1)
نویسندگان
1بانک توسعه تعاون
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
3دانشجوی دکتری حقوق مالی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده
نوسانات متعدد بازار پول و قیمت سهام آن به شدت تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاهها، بینش و تجربیات آنها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. یکی مهمترین رفتارها سرمایه گذاران اثرگرایشی سهامدران تحت تاثیر حاکمیت شرکتی است که بررسی متغیرهای حاکمیت شرکتی که برای اندازه گیری آن از متغیرهای اندازه هیات مدیره، تمرکز هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی استفاده شده است، بر روی اثر گرایشی سهامداران، در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد، استقلال و مالکیت نهادی هیات مدیره تاثیر مثبت و معنادار در اثر گرایشی سهام داران داشته، ولی اندازه و تمرکز مالکیت هیات مدیره تاثیر معناداری نداشته اند. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که متغیرهای اندازه، اهرم مالی و بازده سهام تاثیر منفی بر روی اثر گرایشی دارند.
کلیدواژه ها