مدیریت منابع و مصارف در نظام بانکی با رویکرد اختیارات طبیعی
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
1پژوهشکده پولی و بانکی
2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
چکیده
امروزه محیط کسب‌وکار در صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع دیگر، از پویایی بسیار زیادی برخودار است و مدیریت منابع و مصارف بانکی به ویژه در تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت و راهبردی، نیازمند تصمیم‌گیری منعطف و پویا با توجه به تغییرات شرایط محیطی است. یکی از رویکردهای جدید در زمینه پویایی‌های محیطی در کسب‌وکار بانکی، «اختیارات طبیعی» است که می‌تواند به عنوان ابزار موثر در مدیریت منابع و مصارف بانکی و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های گوناگون پیش روی بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در پژوهش حاضر پس از معرفی و تبیین ماهیت اختیارات طبیعی و مزایا و چالش‌های آن، کاربرد این رویکرد در کمک به مدیریت منابع و مصارف بانکی و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری راهبردی تشریح می‌شود و توصیه‌های سیاستی به منظور اجرای آن در شبکه بانکی کشور ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها