شرکت‌ها و نظام بانکی کشور و چالش حاکمیت شرکتی: مقایسه تطبیقی مدل‌های موجود و بررسی چالش ها و انتظارت
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
محقق بانک مرکزی
چکیده
چکیده
حاکمیت شرکتی از مباحث نسبتاً جدیدالطرح در شرکت‌ها و سازمان‌ها است و در نظام بانکداری به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور به عنوان مجموعه‌ای از سیاست‌ها، فرآیندها و قوانین، به نحوه کنترل و هدایت بانک‌ها و نیز تعامل ذینفعان مختلف در راستای اهداف بانکی می‌پردازد. غفلت از حاکمیت شرکتی، ارمغانی جز افزایش ریسک‌پذیری و تشدید یا تولید بحران‌های مالی را در پی ندارد. به طوری که بسیاری، عدم توجه کافی به این مقوله را از عوامل اصلی بحران مالی سال‌های 2008-2007 میلادی می‌دانند. اگر چه اکثر پژوهش‌ها در این حوزه، ناظر بر اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها جهت مدیریت ریسک و نظارت بر عملیات می‌باشد، اما دامنه آن تمامی کارکنان را در بر می‌گیرد. این مقاله ضمن ارائه تعاریف، به مرور مطالعات تجربی پیرامون مقوله حاکمیت شرکتی در نظام بانکی پرداخته و سعی دارد با شناخت ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی، استانداردها و تجارب بین المللی، اقدامات اصلاحی برای نظام بانکی ایران ارایه شود.
کلیدواژه ها