مسئله شفافیت در استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور (رهیافت: بررسی پیمایشی اصل 12 سند کمیته بال درایران)

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1074-IBI
نویسندگان
دکترای تخصصی
چکیده
اگرچه پذیرش مقررات گروه ویِژه اقدام مالی (FATF)، بنظر می رسد که می تواند نقش موثری در تسهیل عملیات بین المللی بانکی داشته باشد ولی وجود استاندارد های متفاوت در رابطه با تعریف پولشویی ومفهوم عملیات تروریستی، چالشی اساسی در بررسی شاخص حاکمیت شرکتی در بانکداری کشورها خواهد بود. با این حال توجه به اصل دوازدهم " رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها" در رابطه با شفافیت و افشاء که توسط کمیته بال منتشر شده است می تواند زمینه مناسبی را دربررسی موقعیت حاکمیت شرکتی فراهم سازد. به طور کلی اصل شفافیت و افشاء؛ هم در ضوابط اسلامی و هم در مقررات بین المللی مورد تاکید قرار گرفته و حداقل می توان با بررسی و تاکید براستانداردهای مشترک دو جانبه زمینه ای را برای توسعه و ارتقاء حاکمیت شرکتی حداقل در بخش شفافیت فراهم نموددر این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و بر اساس شاخصهای شفافیت اطلاعات بانکی ونیز بر اساس بررسی توانایی مشتریان و ذینفعان بانک برای برقراری ارتباط اطلاعاتی ، پرسشنامه ای طراحی و با پاسخگویی تعدادی از مدیران بانکی و بازرگانانی که در طول پنج سال گذشته بنحوی با بانک سروکار داشته اند، بر اساس شاخصهای شفافیت در تحکیم حاکمیت شرکتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها