تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های سهامداران بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس بانکی، بانک صادرات
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های سهامداران بر عملکرد بانکها می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی و بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد که طبق محدودیت های اعمال شده 15 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار Excel و Eveiws و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. تحلیل نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 1. درصد سهامداران نهادی بر عملکرد مالی بانکها تأثیر دارد 2. درصد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره بر عملکرد مالی بانکها تأثیر دارد 3. دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد.4. حاکمیت شرکتی بر عملکرد (بازده حقوق صاحبان سهام) بانک هایی که عمده ترین سهامدارشان، سرمایه گذار نهادی هستند تأثیر دارد و 5. حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک هایی که عمده ترین سهامدارشان، سرمایه گذار دولتی هستند تأثیر ندارد.
کلیدواژه ها