تأثیرحاکمیت شرکتی بر خلق ارزش بانک‏ها (مورد مطالعه: بانک‏ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1120-IBI
نویسندگان
مؤسسه اعتباری نور
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی خلق ارزش در بانک‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏ باشد. پس از وقوع بحران‏های مالی در دنیا، ناظران بانکی عنوان نمودند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسک ‏پذیری نهاد مالی و در نتیجه کاهش ارزش بانک‏ها داشته باشد. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، بانک‏ها دارای نقش زیادی در تأمین مالی پروژه‏های شرکت‏ها می‏ باشند، وجود یک حاکمیت شرکتی مناسب می‏ تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد بانک‏ها ایفا نماید. در این پژوهش برای بررسی حاکمیت شرکتی از چهار شاخص اندازه و استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حضور سهامداران بزرگ استفاده گردید. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 20 بانک از بازه زمانی 90 الی 94 جمع‏ آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ ها از نرم‏ افزار EXCEL و EVIEWS استفاده شد. یافته‏ های پژوهش نشان می‏ دهند که بین اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت ‏مدیره با عملکرد بانک‏ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد اما رابطه معناداری مابین دوگانگی وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‏ مدیره با عملکرد بانک‏ ها مشاهده نگردید.
کلیدواژه ها