ارزیابی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی (مورد مطالعه : بانک ملی)
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس بانکی، بانک ملی شعبه عشق آباد
چکیده
امروزه، حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی میگردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت (سازمان) تدوین میگردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین میگردد.پژوهش حاضر به بررسی ارزیابی ارتباط حاکمیت شرکت با عملکرد مالی پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، کلیة کارکنان، مدیران و کارشناسان مربوطه در بانک ملی می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران75 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر طبقه ای می‌باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق با شاخص الفای کرونباخ 0.894 می باشد که این عدد پایایی را تایید می نماید. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ابعاد حاکمیت شرکتی (شفاف سازی،ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران) بر عملکرد مالی معناداری دارند. این در حالی است که تاثیر ساختار هیئت مدیره بر عملکرد مالی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
کلیدواژه ها