گردهمایی رؤسای موفق بانک های کشور، با عنایت به نقش مهم رؤسای شعب بانک ها در موفقیت و پیشبرد استراتژیها و اهداف عملیاتی بانک ها در نیل به اهداف نهایی سیاستگذاری پولی و بانکی، همه ساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری در راستای اهداف و وظایف پژوهشی برگزار می شود. تقویت مهارت های مورد نیاز رؤسای شعب، بحث و تبادل نظر میان رؤسای شعب در رابطه با انتقال تجربیات موفقیت آمیز آنان و نیز تجلیل از زحمات و تلاشهای رؤسای شعب شبکه بانکی کشور، از جمله اهدافی هستند که از برگزاری این گردهمایی دنبال می شود. مؤسسه از سال 1389 اولین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور را آغاز و تاکنون 9 گردهمایی را برگزار نموده است. آخرین گردهمایی شعب با عنوان «بهره وری شعب» در بهمن ماه سال 1397 با موفقیت اجرا شد.

Snow
Snow
Forest
Mountains
Snow
Forest
Mountains
Snow
Forest